Contactar CEIC
La investigació clínica és una activitat imprescindible en el desenvolupament de nous fàrmacs, noves pautes de tractament, nous procediments diagnòstics i terapèutics, així com en l'avaluació de nous productes sanitaris.

Envieu la documentació en paper a:

CEIC Germanes Hospitalàries SCJ
Att. de Alicia Garcia Arribas
Avinguda del Jordà, 8
08035 - BARCELONA

Tel +34 93 652 99 99 ext 1486
Tel +34 93 418 69 33

FAX +34 93 640 02 68

(És requisit indispensable contactar amb nosaltres abans d'enviar cap documentació en paper)

 

Informació bàsica sobre protecció de dades
FIDMAG - Germanes Hospitalàries
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició. +info
Consentiment de la persona interessada +info
FIDMAG - Germanes Hospitalàries
Política de privacitat

 

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) de Germanes Hospitalàries va ser creat l'any 2006.

 

Els Comitès Ètics d'Investigació Clínica (CEICs) són comitès independents dels promotors de projectes d'investigació i dels investigadors, i tenen com a finalitat vetllar per la correcció des del punt de vista metodològic, ètic i legal de qualsevol projecte d'investigació que comporti algun risc físic o psicològic per un ésser humà (RD núm. 223/2004 de 6 de febrer de 2004 i Ordre del 24 d'octubre de 2006).

El CEIC és el responsable de vetllar perquè es compleixin uns principis fonamentals en la investigació:La correcció metodològica dels projectes ha de garantir l'obtenció de dades rellevants amb la finalitat d'avançar en el coneixement de les malalties i millorar el seu tractament. El respecte als postulats ètics desenvolupats en les darreres dècades: la Declaració de Nuremberg, la Declaració de Helsinki i les seves successives actualitzacions, l'informe Belmont, etc., desenvolupen principis bàsics de la persona que han de ser respectats en la realització de la investigació amb éssers humans. En concret, s'ha d'assegurar el respecte als principis de justícia, beneficència i autonomia dels subjectes que participen en la investigació. S'ha de garantir que la investigació clínica es dissenya, realitza i comunica de manera que asseguri la fiabilitat de les dades i els resultats obtinguts.

 

És missió fonamental dels Comitès Ètics d'Investigació Clínica procurar la correcta realització de la investigació clínica i vetllar per la protecció dels subjectes participants en l'esmentada investigació, com és reconegut per la Declaració de Helsinki i per la normativa dels països més avançats en la regulació dels assaigs clínics.

El paper i funcions dels CEIC estan definits en la legislació autonòmica, espanyola, comunitària i internacional i consisteix en avaluar els aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics, i en realitzar un balanç dels beneficis i riscos d'aquests. També ha d'avaluar les modificacions rellevants que pateixin els assaig clínics autoritzats i realitzar el seguiment des de l'inici fins a la seva finalització, amb la recepció de l'informe final. Així, entre les funcions del CEIC Germanes Hospitalàries es troben les següents: Avaluar la idoneïtat del protocol en relació amb els objectius de l'estudi, la seva eficiència científica i la justificació dels riscos i molèsties previsibles, ponderades en funció dels beneficis esperats pels subjectes i la societat. Avaluar la idoneïtat de l'equip investigador, tenint en compte la seva experiència i la capacitat investigadora per a dur a terme l'estudi, en funció de les obligacions assistencials i dels compromisos prèviament adquirits amb altres protocols d'investigació. Avaluar la informació que es donarà "per escrit" als subjectes participants en la investigació o, en el seu defecte, al seu representant legal; avaluar la manera en què la citada informació serà proporcionada i el tipus de consentiment que s'obtindrà. Comprovar la compensació i tractament que s'oferirà als subjectes de l'estudi en cas de lesió o mort atribuïbles a l'estudi i comprovar l'assegurança o indemnització prevista per a cobrir les responsabilitats del promotor, investigador, col·laboradors i titular del centre on es realitzi l'estudi. Conèixer i avaluar les compensacions que rebran els investigadors i els subjectes de la investigació per la seva participació en l'estudi. Realitzar el seguiment dels estudis des del seu inici fins a la recepció de l'informe final.

 

El CEIC es compromet a vetllar per a que els assaigs clínics que es realitzin dins del seu àmbit institucional o geogràfic compleixin amb els requisits necessaris per a la seva realització. Per aquest motiu, el CEIC establirà els mecanismes necessaris per a realitzar el seguiment dels assaigs clínics que autoritzi. 

 

Membres del CEIC

El CEIC Germanes Hospitalàries està format per:President: José Antonio Larraz RomeroSecretària: Silvia Sanz PamplonaVocals:Esther Atienza Rodríguez Eladio Fernández Liz Rosa Maria Gràcia Gozalo Marta Noguera Güell José María Peña Sáez Anna Carol Pérez Segarra Isabel Feria Raposo Pedro Roy Millán Salvador Sarró Maluquer Josep Treserra TorresSecretària administrativa: Alicia Garcia ArribasEl CEIC Germanes Hospitalàries està acreditat per la Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

  

Quotes CEIC Germanes Hospitalàries - 0.31 Mb Ordre ECC/1404/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l'annex del RD 1716/2011, de 18 de novembre - 0.15 Mb Reial Decret 1716/2011, de 18 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins d’investig - 0.32 Mb Ordre SAS/3470/2009, de 16 de desembre, per la qual es publiquen les directrius sobre estudis postautorització de tipus observacional per a medicament - 0.35 Mb Llei 14/2007 de Recerca Biomèdica. - 0.7 Mb Ordre SCO/256/2007 per la qual s'estableixen els principis i les directrius detallades de bona pràctica clínica i els requisits per autoritzar la fabr - 0.17 Mb Reial Decret 1344/2007 pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà. - 0.24 Mb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protec - 0.17 Mb Decret 406/2006 pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació - 0.07 Mb Llei 29/2006 de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris - 1.28 Mb Reial Decret 1201/2005, de 10 d’octubre, sobre protecció dels animals usats per a experimentació i altres fins científics. - 0.74 Mb Reial Decret d'assaigs clínics amb medicaments 223/2004 - 0.1 Mb Annex 2 (versió 30 d'abril de 2004): Obtenció del dictament únic en assaigs clínics multicèntrics - 0.21 Mb Aclariments sobre l'aplicació de la normativa d'assaigs clínics amb medicaments d'ús humà a partir de l'1 de maig de 2004 versió núm. 6 maig 2008. - 1.38 Mb Circular 7/2004. Investigacions clíniques amb productes sanitaris. - 0.47 Mb Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. - 0.07 Mb Reglament Unió Europea Assaig Clínics 536-2014 - 0.9 Mb Normes de bona pràctica clínica (Comissió Europea. CPMP/ICH/135/95) - 0.21 Mb Conveni sobre els drets humans i la biomedicina (Conveni d’Oviedo, 1997) - 0.04 Mb Declaració d’Helsinki de l’Associació Mèdica Mundial. Principis ètics per a les investigacions mèdiques en éssers humans (2008) - 0.09 Mb autes ètiques internacionals per a la investigació biomèdica en éssers humans (CIOMS i OMS) - 0.35 Mb Pautes ètiques internacionals per a l’evalució ètica d’estudis epidemiològics (CIOMS i OMS) - 0.16 Mb Manual de traducció anglès-espanyol de protocols d'assaigs clínics. Quaderns de la Fundació Dr. Antonio Esteve, número 23 - 1.09 Mb
Formem part de
banner cibersam
codi tipus
Contacteu-nos

Avda. Jordà , 8 - 08035 Barcelona
Telèfon contacte: 93 652 99 99 - Ext 1486
Formulari de contacte online 

         

 

Reconeixements a la qualitat i excel·lència
Darrera modificació: 15/05/2019
banner josep trueta
banner premi excelencia
banner wma
banner avedis
banner dnv